Kobudo of Okinawa

Ryu Kyu Kobudo Kata: 
 • Sakugawa-no-kon sho and dai 
 • Shushi-no-kon sho and dai 
 • Choun-no-kon 
 • Urasoe-no-kon/Urashi-no-kon 
 • Tsuken Sunakake-no-kon 
 • Yonegawa-no-kon Chatanyara-no-kon 
 • Chinen Shichanaka-no-kon 
 • Sesoko-no-kon 
 • Soeishi-no-kon 
 • Shirotaru-no-kon 
 • Tsuken [Cheeken] Shitahaku-no-sai 
 • Chatanyara-no-sai 
 • Hamahiga-no-sai 
 • Hantagawa-no-sai 
 • Jigen-no-sai 
 • Tawada-no-sai 
 • Kojo-no-sai 
 • Yakaa-no-sai 
 • Yakaa-no-tunfa 
 • Hamahiga-no-tunfa 
 • Suruchin Nichokama 
 • Maezato no Tinbe 
 • Maezato no Tekko 
 • Maezato no Nunchaku 
 • Akimine no Nunchaku 
 • Tsuken Sunakaki no Eku 

Recognized Kata of Okinawan Kobudo Bo (kun) 

 • tokumine no kun 
 • sakugawa no kun 
 • ufugushiku no kun 
 • shushi no kun 
 • chikin (tsuken) no kun 
 • shoshi no kun 
 • chikin dai kun 
 • urashi no kun 
 • rufa no kun 
 • chikin bo 
 • shiromatsu no kun 
 • yonegawa no kun 
 • shirotarou no kun 
 • chatanyara no kun 
 • kobo no kun 
 • chinen shichanaka no kun 
 • katin no kun 
 • sesoko no kun 
 • choun no kun 
 • shishi no kun 
 • hasso no kun 
 • shirotaru no kun 
 • ufutun bo 
 • shukumine no kun 
 • chikin sunaka no kun 

Recognize Okinawa Kobudo "SAI" Kata 

 • chatanyara no sai 
 • sai2(aka kuniyoshi dai ni) 
 • hamagiga no sai sai 3 (aka kuniyoshi dai san) 
 • chikin (tsuken) shitahaku no sai 
 • ufuchiku no sai 
 • hatagawa kuraguwa no sai 
 • tokuyama no sai tawada no sai 
 • ishiguwa (ishikawa) no sai 
 • kugusoku no sai 
 • shinbaru no sai 
 • yakaa no sai 
 • nicho sai (aka matayoshi no sai ichi) 
 • sai 1 (aka kuniyoshi dai ichi) 
 • sancho sai (aka matayoshi no sai ni)